09mTo bardzo ważna książka dla mniejszości białoruskiej w Polsce.

Bezcenna monografia- pierwsza zbierająca i porządkująca historię Białorusinów na Podlasiu od schyłku paleolitu a kończąc na 2015 roku. Jak sam profesor Oleg Łatyszonek mówi: „To efekt nie ostatniego roku ale plon 25 lat pracy Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.” Podczas spotkania, które odbyło się 30 listopada 2017 r. w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce profesor opowiedział o pracy nad książką, w skrócie przedstawił historię Białorusinów obalając niektóre mity. Jednym z nich jest teza Jerzego Wiśniewskiego, że kolonizacja Białorusinów nastąpiła pod koniec XV i XVI w. Nie ma żadnych dowodów, żeby twierdzić, że nasi przodkowie tutaj właśnie dopiero w tamtym czasie przybyli”- mówi profesor i wskazuje konkretne rozdziały w książce dokumentujące życie naszych przodków tysiące lat wcześniej na tych terenach. Jak mówi: Niewiedza o Białorusinach jest ogromna i wynika w ogóle z nieznajomości historii regionalnej. Zresztą w tym kontekście nie tylko dotyczy tutejszych Białorusinów, ale i Polaków. Niestety, niewiedza o historii jest obecnie wszechogarniająca.

Książka została wydana przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne w języku polskim, planowane jest jeszcze wydanie białoruskojęzyczne. Jest to praca zbiorowa historyków: Piotra Chomika, Heleny Głogowskiej, Sławomira Iwaniuka, Olega Łatyszonka, Eugeniusza Mironowicza, Zbigniewa Misiuka, Hienadzia Siemianczuka. Wszystkich zainteresowanych poznaniem historii Białorusinów Podlasia zapraszamy do w biblioteki Muzeum.

ębi Imperium, roli różnych państwowych, cerkiewnych i społecznych instytucji w tym procesie, przejawom miłosierdzia i zaangażowaniu ze strony osób i organizacji, wydarzeniom z życia bieżeńców w różnych guberniach Rosji i powrotom ich do ojczyzny.

Integralną częścią książki są fotografie, dokumenty i wspomnienia. Ilustracje posiadają poszerzone treści, które z powodzeniem można wykorzystywać w pracy dydaktycznej. Przy tym są dobrej jakości - można je przeczytać, spróbować tłumaczyć, omówić, porównać. Cytaty w tekście są wyróżnione innym kolorem, co również daje możliwość bardziej wybiórczo pracować nad materiałem, segregować fakty dla formułowania argumentów. W książce widzimy kompleksowe podejście do historycznego zjawiska bieżeństwa, włącznie z tak złożonym i sprzecznym materiałem, jakim jest jego statystyka.

Książka Doroteusza Fionika jest dowodem na to, że temat bieżeństwa skupił już pewien materiał empiryczny i analityczny, dający podstawę do konstrukcji popularno-naukowej i podręcznikowej opowieści. Zaakcentowane aspekty historii bieżeństwa, na które autor zwrócił uwagę, będą mieć wpływ na dalsze badania i nauczanie o tym istotnym rozdziale najnowszej historii Polski i Białorusi."
Wital Kotnieluk

Spotkanie w ramach cyklu „Cyrylicą pisane” realizowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Agnieszka Tichoniuk